Uslovi korišćenja

 

Osnovni pojmovi

„Trgovac ili DrTechno.rs“ označava privredno društvo DR TECHNO VB DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NOVI SAD, sa sedištem u Novom Sadu, ulica Bulevar Slobodana Jovanovića 4a, matični broj: 20761440, PIB: 107241359, pravno lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.

„Prodavac“ je, u smislu odredaba kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji i zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.

„Potrošač“ označava fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, odnosno posetioca internet prodavnice Dr.Techno.rs koji odabere barem jedan proizvod iz asortimana Trgovca, ubaci ga u korpu, pošalje narudžbenicu Trgovcu i nakon potvrde prijema narudžbenice, plati proizvod pouzećem (gotovinom prilikom dostave proizvoda), uplatnicom  ili platnom karticom. Prosečni potrošač je potrošač koji je dobro obavešten i razumno obazriv, imajući u vidu društvene, kulturne i jezičke osobenosti.

„Ugovor na daljinu“ označava ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.

„Sredstvo komunikacije na daljinu“ je sredstvo koje omogućava zaključenje ugovora između trgovca i potrošača koji se ne nalaze na istom mestu u isto vreme. U smislu ovih Uslova korišćenja, sredstvo komunikacije na daljinu predstavlja Internet prodavnicu DrTechno.rs.

„Tehnička roba“ je složena stvar, odnosno uređaj industrijske proizvodnje trajnije upotrebe (aparati za domaćinstvo, kompjuteri, telefoni, motorna vozila i slično) za čiji je rad neophodna električna energija, drugo sredstvo napajanja (npr. baterija ili akumulator) ili motor na unutrašnje sagorevanje.

Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici DrTechno.rs prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo. DrTechno.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. Zakon -u daljem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.drtechno.rs smatra prodajom na daljinu.

 

Ugovor o prodaji

Ugovor o prodaji je svaki ugovor kojim prodavac prenosi ili se obavezuje da prenese svojinu na robi potrošaču, a potrošač plaća ili se obavezuje da plati cenu, uključujući i ugovor koji za predmet ima i prodaju robe i pružanje usluge.

 

Dužnost obaveštavanja pre zaključenja ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, potrošača na jasan i razumljiv način na srpskom jeziku i jeziku i pismu nacionalne manjine u skladu sa zakonom obavesti o osnovnim obeležjima robe ili usluge, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode robe ili usluge prodajna cena ne može utvrditi unapred, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru, načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti, prilikom ponude i prodaje tehničke robe o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe, uslovima za raskidanje ugovora, ako je zaključen na neodređeno vreme ili ako se produžava automatski.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja i vrste robe ili usluge trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora potrošača obavesti i o trajanju ugovora, minimalnom trajanju ugovornih obaveza, funkcionalnosti, uključujući i mere tehničke zaštite digitalnog sadržaja, relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima trgovac ima saznanja ili o kojima se razumno može očekivati da ima saznanja, postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama.

Trgovac nije dužan da potrošača obavesti o podacima navedenim u ovom odeljku, ako te pojedinosti očigledno proizlaze iz okolnosti zaključenja ugovora. Shodno navedenom, ovim Uslovima korišćenja, DrTechno.rs je obavestio Potrošača o svemu navedenom, budući da su isti javno objavljeni na internet stranici DrTechno.rs.Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, pored prethodno navedenih podataka, na jasan i razumljiv način potrošača obavesti o adresi na kojoj posluje, ako ne posluje na adresi na kojoj mu je sedište ili prebivalište i adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte trgovca u čije ime postupa na koju potrošač može da izjavi reklamaciju, prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za obračunski period u slučaju ugovora sa neodređenim trajanjem ili ugovora koji sadrži pretplatu; kada se ovakvim ugovorima predviđa plaćanje fiksne sume, prodajna cena obuhvata ukupne mesečne troškove; kada se ukupni troškovi ne mogu pouzdano unapred obračunati, saopštava se način na koji će se prodajna cena obračunavati, trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife;, uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, obavezi da plati trgovcu razumne troškove, ako potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev, kada pravo na odustanak od ugovora nije predviđeno, o podatku da potrošač ne može da koristi pravo na odustanak ili, gde je primenjivo, okolnostima pod kojima potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora, postojanju njegovog ugovornog odnosa sa poštanskim operatorom preko koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku trgovca.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja i vrste robe, trgovac je dužan da potrošača obavesti i o dužnosti potrošača da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom, troškove vraćanja robe, postojanju primenjivih kodeksa dobre poslovne prakse i načinu na koji se može steći uvid u sadržaj kodeksa, gde je primenjivo, minimalnom trajanju ugovornih obaveza potrošača u skladu sa ugovorom, postojanju i uslovima za polaganje depozita ili drugih finansijskih garancija koje potrošač na zahtev trgovca treba da plati ili dostavi, mogućnosti pristupa vansudskim mehanizmima za rešavanje sporova koje trgovac unapred prihvata i načinima pristupa.

 

Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se dostavlja svakom kupcu uz isporučenu robu i dostupan je na našoj prodajnoj internet stranici. Obrazac treba shodno popuniti relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti poštom na sledeću adresu: DrTechno VB d.o.o. Narodnog fronta 21a, Novi Sad 21000. Ukoliko se slučajno odlučite za odustanak od ugovora, molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu za odustanak, kako bismo razlog eventualnog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti svoju delatnost, radi efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti.

Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi potrošač, osim ako trgovac izričito ne naglasi da će svojevoljno platiti troškove vraćanja robe. U uputstvu ćemo Vam dati predlog kako da nam se proizvod najefikasnije i uz najmanje troškove vrati. Proizvodi koji su manjih dimenzija i nisu lomljivi, niti se razumno može očekivati da će se tokom transporta oštetiti, mogu se vratiti poštom. Kabastiji proizvodi, kao i proizvodi koji su lomljivi ili u vezi sa kojima se razumno može očekivati da se tokom transporta mogu oštetiti, treba da se vrate posredstvom naših vozila ili kurirske službe koja daje garanciju da će se proizvod vratiti u neoštećenom stanju. Radi utvrđivanja referentnih troškova vraćanja proizvoda, možete pogledati cenovnik kurirske službe CityExpress.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom potrošača, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Cena se potrošaču vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva pet mogu da budu relevantna:

- isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

- isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

- isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

- isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

- isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

Obrazac za odustajanje od ugovora na daljinu možete preuzeti ovde.

 

Nesaobraznost

Trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru ako odgovara opisu koji je dao trgovac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model, ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora, ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste i ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane trgovca, prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Trgovac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost trgovac znao, ako se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača, ako je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Trgovac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Trgovac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje, ako je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja i ako obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

 

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku, ako opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene i ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru, značaj saobraznosti u konkretnom slučaju i da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

 

Garancija

Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom.

Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa, koja sadrži sve podatke iz garancije, navedene na jasan i čitljiv način, lako razumljivim jezikom, a naročito podatke o:

1) pravima koja potrošač ima na osnovu ovog zakona i da garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača koja proizilaze iz zakonske odgovornosti trgovca za nesaobraznost robe ugovoru;

2) nazivu i adresi davaoca garancije;

3) nazivu i adresi trgovca ako on nije istovremeno i davalac garancije;

4) datumu predaje robe potrošaču;

5) podatke koji identifikuju robu (model, tip, serijski broj i sl.);

6) sadržini garancije, uslovima i postupku ostvarivanja prava iz garancije;

7) trajanju garantnog roka i prostornom važenju garancije.

Davalac garancije je dužan da na zahtev potrošača izda garantni list, koji se po pravilu sačinjava u pisanom obliku, na papiru.

Ukoliko se potrošač saglasi, garantni list se može izdati i u elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa koji je dostupan potrošaču.

Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.

Garancija se ostvaruje u odnosu sa trećim licem i prema uslovima koji su propisani od strane trećeg lica. Garancija se stiče prijavljivanjem kod trećeg lica, pri čemu se isključuje bilo kakva odgovornost Dr Techno po osnovu garancije

 

Reklamacija i način rešavanja reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Potrošač može reklamaciju podneti pismeno, usmeno ili u zapisnik u prodajnom objektu. Ovlašćeno lice kod trgovca, reklamaciju prima i istu zapisnički unosi u knjigu reklamacija.

U zapisnik o reklamaciji se unose sledeći podaci:

 1. Naziv pružene usluge
 2. Ime, prezime i adresa potrošača
 3. Datum pružanja usluge/isporuke robe
 4. Datum reklamacije
 5. Opis nedostatka na pruženoj usluzi, odnosno robi, prema opisu primaoca usluge
 6. Zahtev potrošača
 • vraćanje novca
 • otklanjanje greške
 1. Ukoliko je potrošač zbog nedostatka pretrpeo štetu u zapisnik se unosi i visina odštetnog zahteva
 2. Primedbe ovlašćenog lica u vezi sa reklamacijom, posebno da li je do reklamacije došlo zbog pogrešnog rukovanja od strane potrošača ili posledica greške trgovca, odnosno proizvođača
 3. Potpisi potrošača i lica ovlašćenog za primanje reklamacija

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Potrošač nema pravo na reklamaciju usluga ili prozvoda, ukoliko je nedostatak nastao njegovom krivicom (fizičko oštećenje, nestručno rukovanje, i sl.) ili ako je u trenutku kupovine robe znao i pristao na navedeni nedostatak.

Kada potrošač reklamira nedostatak za koji ne može pouzdano utvrditi kako je nastao (odnosno da li je nastao ili nije krivicom potrošača), trgovac je dužan da uz pismenu reklamaciju trgovca, reklamiranu uslugu dostavi proizvođaču-davaocu garancije, radi utvrđivanja stručnog mišljenja.

 

Komunikacija elektronskim putem

Kada posetite DrTechno.rs ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasniste ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

 

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime Internet prodavnice DrTechno.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice Dr Techno.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Detaljna politika privatnosti je objavljena na internet stranici Dr.Techno.rs i možete joj pristupiti ovde.

 

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo Dr Techno.rs ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti DrTechno.rs. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na DrTechno.rs smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

 

Vaš nalog

Ukoliko koristite Dr Techno.rs, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem DrTechno.rs sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Maloletnici mogu koristiti Dr Techno.rs uz nadzor roditelja ili staratelja. DrTechno.rs zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije Dr Techno.rs će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

 

Komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju posetioci

Posetioci mogu komentarisati proizvode i slati email poruke na DrTechno.rs. Dr Techno.rs ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez predhodnog obaveštenja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom email adresom nije dozvoljena na Dr Techno.rs. Protiv takvih aktivnosti DrTechno.rs može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.

 

Opisi proizvoda

Dr Techno.rs nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe DrTechno.rs ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac.

 

Cene proizvoda

Sve cene proizvoda navedene na sajtu sa uračunatim PDV-om. DrTechno.rs se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja narudžbenice. DrTechno.rs rs ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje email obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cene na sajtu, npr. umesto 10 000 je navedena cena 100 din, i sl. Ovo se odnosi na redovne cene i specijalne cene.

 

Radno vreme

Online prodavnica DrTechno.rs radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

 

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu

Dr Techno.rs zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci DrTechno.rs nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.

 

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge ("sadržaj") prikazan na ovom sajtu je prikazan "kao takav" bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Dr TECHNO VB d.o.o. se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet.
U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, Dr TECHNO VB d.o.o. ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. Dr TECHNO VB d.o.o. može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a Dr TECHNO VB d.o.o. se ne obavezuje da ga ažurira. sadržaj objavljen na ovom sajtu može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte se sa Dr TECHNO VB d.o.o. lokalnom kancelarijom u vezi proizvoda, programa ili usluga koje su vam na raspolaganju.

 

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, Dr TECHNO VB d.o.o., njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

 

Ostalo

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja DrTechno.rs.

 

Povraćaj PDV stranom kupcu – putniku

Uslovi i način ostvarivanja prava na refundaciju PDV putniku, koji u Republici Srbiji nema prebivalište ni boravište (u daljem tekstu: putnik), za dobra kupljena u Republici Srbiji koja otprema u inostranstvo, propisani su Zakonom o PDV i čl. 83 – 86. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (''Sl. glasnik RS'' br. 37/21, 64/21, u daljem tekstu: Pravilnik).

Putnik koji kupljena dobra u Republici Srbiji otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ima pravo na povraćaj PDV, ako:

1) se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara;

2) je ukupna vrednost isporučenih dobara jednaka ili veća od 6.000 dinara, uključujući PDV;

3) poseduje dokaze da ih je otpremio u inostranstvo.

Ličnim prtljagom smatra se prtljag u kojem putnik otprema u inostranstvo kupljena dobra. Vrsta i količina dobara ne smeju biti takvi da ukazuju da je reč o dobrima za komercijalne svrhe.

Ukupna vrednost isporučenih dobara je vrednost dobara iskazana u jednom računu ili u više računa istog prodavca izdatih u vremenskom periodu počev od dana izdavanja prvog računa zaključno sa istekom tri kalendarska meseca koji slede kalendarskom mesecu u kojem je izdat prvi račun.

Putnik ima pravo na povraćaj PDV ako je dobra kupio u objektu prodavca u kojem prodavac obavlja delatnost prodaje dobara.

Dokazima da je putnik otpremio dobra u inostranstvo smatraju se:

1) zahtev putnika za povraćaj PDV u papirnom ili elektronskom obliku izdat u skladu sa Pravilnikom, koji je overio carinski organ;

2) račun za isporučena dobra.

Računom se smatra dokument izdat u skladu sa Zakonom o PDV, kao i fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuje evidentiranje prometa.

Trgovac naplaćuje od kupca ukupnu vrednost isporučenih dobara sa PDV.

 

Izdavanje zahteva za povraćaj PDV

Na zahtev putnika koji kupuje dobra trgovac dobara u Republici popunjava i izdaje, odnosno izrađuje zahtev za povraćaj PDV, u papirnom obliku na obrascu ZPPPDV ili u elektronskom obliku.

 

Izdavanje zahteva za povraćaj PDV u papirnom obliku

Zahtev putnika za povraćaj PDV u papirnom obliku (ZPPPDV) izdaje se u tri primerka, od kojih original i jednu kopiju trgovac daje kupcu, a drugu kopiju zadržava u svojoj dokumentaciji. U tom slučaju, račun i zahtev putnika za povraćaj PDV moraju biti potpisani od strane trgovca.

Prilikom napuštanja carinske teritorije Republike Srbije, putnik daje na uvid carinskom organu kupljena dobra, kao i račun, odnosno račune i original i kopiju zahteva putnika za povraćaj PDV koji je izdat u papirnom obliku.

Izdavanje zahteva za povraćaj PDV u elektronskom obliku

Trgovac može i u elektronskom obliku da izda zahtev putnika za povraćaj PDV. Primerak zahteva koji je izdat u elektronskom obliku trgovac štampa i predaje kupcu, u kom slučaju zahtev i račun ne moraju da sadrže potpis trgovca.

Prilikom napuštanja carinske teritorije Republike Srbije, carinski organ vrši uvid u zahtev u svom informacionom sistemu, odnosno uvid u odštampani primerak zahteva putnika za povraćaj PDV.

Ukoliko su uslovi za povrćaj PDV ispunjeni, carinski organ overava zahtev putnika za povraćaj PDV elektronskim pečatom u informacionom sistemu, odnosno overava odštampani primerak zahteva putnika za povraćaj PDV potpisom i pečatom. Nakon toga carinski organ vraća putniku račun, odnosno račune.

 

Podnošenje zahteva za povraćaj PDV

Putniku ili drugom podnosiocu zahteva plaćeni PDV se vraća ako u roku od 12 meseci od dana otpremanja dobara u inostranstvo dostavi trgovcu od kojeg su kupljena dobra ili operatoru dokumentaciju na kojoj je carinski organ potvrdio da su ispunjeni uslovi za povraćaj PDV.

Dostavljanjem dokumentacije smatra se da je podnet zahtev putnika za povraćaj PDV.

Zahtev putnika za povraćaj PDV može da se podnese lično, poštom ili preko drugog lica. Ako se zahtev putnika za povraćaj PDV podnosi poštom, putnik mora da navede račun na koji će mu se izvršiti povraćaj PDV.

Ako je zahtev putnika za povraćaj PDV podnet trgovcu, trgovac vraća putniku ukupan iznos PDV koji je plaćen kao deo naknade za kupljena dobra u Republici Srbiji (u daljem tekstu: ukupan iznos PDV), umanjen ili bez umanjenja za naknadu (proviziju) prodavca.

Povraćaj PDV putniku vrši se u dinarima, gotovinskom isplatom ili uplatom na račun koji je naveden u zahtevu putnika za povraćaj PDV podnetog poštom.

Isplata u gotovini vrši se odmah, a isplata na račun u roku od 15 dana od dana prijema zahteva putnika za povraćaj PDV.

Putnik, odnosno drugo lice preko kojeg je putnik podneo prodavcu ili operatoru zahtev putnika za povraćaj PDV, na originalu zahteva putnika za povraćaj PDV potpisom potvrđuje da mu je vraćen PDV u gotovini, a ako je zahtev putnika za povraćaj PDV izdat u elektronskom obliku odgovarajućom potvrdom u informacionom sistemu.

DrTechno VB d.o.o. Sva prava zadržana.