Povrat PDVa

Refakcija PDV-a stranom poreskom obvezniku

Refakcija PDV stranom obvezniku regulisana je odredbom člana 53. Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji glasi:


„Refakcija PDV izvršiće se stranom obvezniku, na njegov zahtev, za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici, pod uslovima da:

  1. je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa ovim zakonom, i da je račun plaćen;
  2. je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV 6.000,00 dinara;
  3. su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za ta dobra i usluge u skladu sa ovim zakonom;
  4. pruža samo usluge prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) ovog zakona oslobođene poreza, odnosno vrši samo prevoz putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. ovog zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza i ne vrši drugi promet u Republici.

Refakcija PDV u slučajevima iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovom uzajamnosti.”
i odredbom člana 4. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV, koji glasi:
„Lica iz člana 53. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva potpisanog od strane ovlašćenog lica koji se podnosi Centrali Poreske uprave u sastavu Ministarstva finansija i privrede (u daljem tekstu: Centrala).


Refakcija PDV izvršiće se licu iz člana 53. Zakona za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici, pod uslovima da:

  1. je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa Zakonom, i da je račun plaćen;
  2. je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV 6.000,00 dinara;
  3. su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavljena dobra i usluge u skladu sa Zakonom;
  4. ne vrši promet dobara i usluga u Republici, odnosno da pruža samo usluge prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) Zakona oslobođene PDV ili usluge prevoza putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. Zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza.

Lica iz stava 1. ovog člana podnose zahtev jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) u prethodnoj kalendarskoj godini.


Uz zahtev se dostavlja:

  1. potvrda o registraciji za PDV, odnosno drugi oblik poreza na potrošnju, izdata od strane poreskog organa države u kome se nalazi sedište stranog obveznika (original i overen prevod);
  2. originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima ili korišćenim uslugama u Republici, po kojima je obračunat i plaćen PDV.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV. Originali računa, odnosno dokumenata iz stava 5. ovog člana, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva, zajedno sa rešenjem iz stava 6. ovog člana.
Refakcija PDV vrši se u valuti države podnosioca zahteva iz stava 1. ovog člana u iznosu dobijenom preračunom dinarskog iznosa refakcije PDV po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan isplate iznosa refakcije PDV, uz odbitak troškova preračuna.

DrTechno VB d.o.o. Sva prava zadržana.